Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Yên Lạc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách, báo cáo ngân sách năm 2020 và QĐ công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021

18-12-2021 11:21

I. Ngày 12 tháng 7 năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Yên lạc ban hành Quyết định cố 161/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020

1. Quyết định công khai tài sản năm 2020

Có file đính kèm 

/documents/605981/6213980/QD+c%C3%B4ng+khai+s%E1%BB%91+li%E1%BB%87u+QTNS+2020.signed.pdf/fa2d3214-46ef-4f54-ac56-0ae8096e042a

2. Biểu công khai Quyết toán tài sản năm 2020

Có file đính kèm 

/documents/605981/6213980/Bieu+cong+khai+QTNS+2020.signed.pdf/8f068cc5-3f6f-4166-bd97-81eba8d68745

3. Báo cáo tài sản năm 2020

Có file đính kèm 

/documents/605981/6213980/Bao+cao+tai+san+2020.signed.pdf/3d3e8b81-ba77-4bfb-940a-5321631b5286

4. Biểu công khai tài sản năm 2020

Có file đính kèm 

/documents/605981/6213980/Bi%E1%BB%83u+c%C3%B4ng+khai+t%C3%A0i+s%E1%BA%A3n+2020.signed.pdf/fad19b7e-972d-40a8-a38b-c4e87fb6183c

 

II. Ngày 13 tháng 01 năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Yên Lạc ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021

1. Quyết định công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021

Có file đính kèm 

/documents/605981/6213980/QD+cong+bo+cong+khai+DTNS+2021.signed.pdf/fc4b2170-f66c-44bf-a7e7-6686a30a8972

2. Biểu dự toán thu Ngân sách năm 2021

Có file đính kèm 

/documents/605981/6213980/Bi%E1%BB%83u+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+thu+NS+2021.signed.pdf/1887265b-6ba3-4472-88e7-ea8825c88b01

Đình Nhậm
yenlac.phuluong.thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1453395